Objektų paieška

Taisyklės ir atsakomybės apribojimas

 

BONIFACIJUS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendroji dalis

 

1.1. BONIFACIJUS.LT vykdo individualią veiklą pagal pažymą (toliau vadinama BONIFACIJUS.LT)

1.2. Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu www.bonifacijus.lt taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo Interneto svetainėje www.bonifacijus.lt (toliau – Svetainė) ir jų peržiūros sąlygos bei BONIFACIJUS.LT veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybė.

1.3. BONIFACIJUS.LT suteikia technines priemones, skirtas rezervuoti objektus nuomai, talpinti, redaguoti ir peržiūrėti t.t. informaciją (Skelbimus) internete. BONIFACIJUS.LT veiklos dalyvis yra fizinis ar juridinis asmuo, patalpinęs (toliau - Registruotas dalyvis) arba peržiūrintis (toliau - Neregistruotas dalyvis) Skelbimą Svetainėje. 

1.4. Veiklos dalyvis, bet kokiu būdu ir forma pradėjęs naudotis Svetaine, išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.6.  BONIFACIJUS.LT turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles, apie tai informuojant interneto Svetainėje Naujienose. Jei veiklos dalyvis dalyvauja BONIFACIJUS.LT 

veikloje po to, kai paskelbiama apie pakeitimus, laikoma, kad veiklos dalyvis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

 

2. BONIFACIJUS.LT paslaugos

 

2.1. Registruoti dalyviai turi galimybę įkelti į svetainę skelbimus. Vieno skelbimo įkėlimo kaina yra 100 (vienas šimtas) litų. Skelbimas aktyvuojamas 12-ai mėnesių. 

2.2. Registruojamasi  Svetainėje užpildant anketą ir ją išsiunčiant administratoriui.

2.2. Objektų rezervacijai atlikti registracija nereikalinga (neregistruoti dalyviai).

2.3. Registruoti dalyviai gali nemokamai naudotis šiomis paslaugomis:

- Skelbimų redagavimas, administratoriaus pagalba;

- sezono ir ne sezono kainų ir datų įvedimas;

- atliktų rezervacijų sąrašas/ registras;

- savo ženkliuko (logotipo) įkėlimas į skelbimą;

- kompleksinis sprendimas registruoto dalyvio nuomos verslui;

- automatinis sąskaitų ruošimas ir siuntimas el. paštu;

- patogus vieno ar kelių reklaminių skelbimų turinio redagavimas;

- naujienų prenumerata (pateikus savo elektroninio pašto adresą).

2.4. Neregistruotiems dalyviams teikiamos šios nemokamos paslaugos:

-  skelbimų paieška svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;

- skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija (spausdinimas, siuntimas norimam adresatui vidiniu pranešimu, el. paštu ar trumpąja žinute (sms));

 - naujienų prenumerata (pateikus savo elektroninio pašto adresą);

 - objektų rezervavimas.

2.5. BONIFACIJUS.LT veiklos dalyviai gali užsakyti mokamas papildomas paslaugas. Papildomų paslaugų kainos kiekvienu atveju derinamos su administratoriumi, susisiekus su juo nurodytais kontaktais.

2.6. BONIFACIJUS.LT turi teisę vienašališkai keisti Svetainėje teikiamų paslaugų įkainius, apmokestinti nemokamas paslaugas. Apie tokius pakeitimus informuojama Naujienų skyrelyje.

2.7. BONIFACIJUS.LT turi teisę gauti užmokestį už jo suteikiamas paslaugas pagal Taisyklėse nurodytas arba šalių sutartas kainas. Tam tikslui BONIFACIJUS.LT pateiks Registruotam dalyviui sąskaitą. 

2.8. Registruotas dalyvis supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai už tokais paslaugas yra sumokama. 

2.9. BONIFACIJUS.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui.

2.10. Šalys susitaria, kad BONIFACIJUS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

 

3. Skelbimų turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje BONIFACIJUS.LT taisyklės

 

3.1. BONIFACIJUS.LT duomenų bazėje galima patalpinti skelbimus, siūlančius nuomotis nekilnojamojo turto objektus poilsio tikslais, taip pat su tuo susijusias papildomas paslaugas.

3.2. BONIFACIJUS.LT duomenų bazėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie kiekvieną nuomojamą objektą, suteikiamas paslaugas (toliau vadinama Objektas).

3.3. Registruotiems dalyviams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją, t.y.  naudodamasis Svetaine, Registruotas dalyvis privalo pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas.

3.4. Veiklos dalyviai įsipareigoja nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.

3.5. Skelbimas gali būti iliustruotas ne daugiau kaip 10 nuotraukų, kuriose privalo būti pavaizduotas tik siūlomas Objektas. Nuotraukos dydis neturi viršyti 1Mb. 3.6. Skelbimą patalpinęs Registruotas dalyvis privalo turėti teisę viešinti informaciją apie Objektą. 

3.7. Patalpindamas skelbimą, jo autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

3.8.  BONIFACIJUS.LT turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) Registruoto dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į BONIFACIJUS.LT duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti Neregistruotiems dalyviams, kurie naudoja Duomenų bazę skelbimų paieškai.

3.9. Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama Svetainėje BONIFACIJUS.LT griežtai draudžiama. Skelbimai trinami be išankstinio perspėjimo, pinigai už tokio Skelbimo patalpinimą negrąžinami.

3.10. Registruotas dalyvis privalo užtikrinti, kad skelbiama informacija neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą, taip pat kurie būtų patalpinti veiklos dalyvių kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą veiklos dalyviams ar jų turtui, trukdyti veiklos dalyviams naudotis Svetaine. 

3.11. Naudodamiesi Svetaine, veiklos dalyviai be kita ko įsipareigoja:

nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti veiklos dalyvių duomenų ar duomenų apie bet kokius veiklos dalyvių veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomus ir/ar ieškomus Objektus ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t; 

saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų jokie tam neįgalioti asmenys; 

nedelsdamas pranešti BONIFACIJUS.LT apie bet kokius savo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje; 

nedelsdamas el.paštu pranešti BONIFACIJUS.LT, jei Registruoto dalyvio vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

3.12. Naudodamasis Svetaine, veiklos dalyvis patvirtina, kad jis/ji: 

supranta, kad veiklos dalyviui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su Objektų nuoma ir/ar su tuo susijusiomis paslaugomis, bei pajamomis, gautomis iš Objektų nuomos ir/ar susijusių paslaugų teikimo (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.); 

supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Registruoto dalyvio vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Registruotam dalyviui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o BONIFACIJUS.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;  

3.13. Veiklos dalyviai, kuriems yra iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji: 

prieš siūlydamas Objekto nuomą ar su tuo susijusią  paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų, įtėvių, globėjų) sutikimą siūlyti Objektą nuomai ar su tuo susijusias paslaugas, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus; 

gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės naudojimas gali sukelti teisinę pareigą išnuomoti Objektą ir/ ar suteikti su tuo susijusias paslaugas.

3.14. BONIFACIJUS.LT užtikrina nuolatinį informacijos atnaujinimą svetainėje.

 

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

 

4.1. Patalpindamas skelbimą Registruotas dalyvis privalo laikytis BONIFACIJUS.LT skelbimo patalpinimo Taisyklių (žr. 3 skyrius). Skelbimai, neatitinkantys Taisyklių, gali būti šalinami be išankstinio perspėjimo, o pinigai už Skelbimo patalpinimą negrąžinami.

4.2. BONIFACIJUS.LT veiklos dalyviai, pateikdami informaciją apie Objektą, turi laikytis visų dorovės ir moralės taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių galinčių įžeisti kitus asmenis, pornografinio turinio informacijos), nepažeisti kitų asmenų teisės į privatumą, nepažeisti intelektinės nuosavybės teisių.

Už tokio pobūdžio nusižengimus BONIFACIJUS.LT veiklos dalyviams taikoma:

perspėjimas apie moralės ir dorovės taisyklių pažeidimą;

skelbimo su nepadoriu turiniu šalinimas iš BONIFACIJUS.LT duomenų bazės. Pinigai už patalpintą Skelbimą tokiu atveju negrąžinami.

BONIFACIJUS.LT veiklos dalyvio pašalinimas iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą.

4.3. Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, BONIFACIJUS.LT turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti BONIFACIJUS.LT veikloje (t.y. pašalinti iš sistemos be teisės kada nors prisiregistruoti dar kartą).

 

5. Atsakomybės apribojimas

 

5.1. BONIFACIJUS.LT atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Duomenų bazę ir administratoriaus veiksmus.

5.2. Patalpindamas Skelbimą, jo autorius prisiima visą atsakomybę už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Skelbimas prieštarauja LR įstatymams ir moralės normoms, BONIFACIJUS.LT gali atsisakyti talpinti tokį Skelbimą į Duomenų bazę, arba ištrinti jau patalpintą Skelbimą ir jokia atsakomybė dėl to jam nebus taikoma. 

5.3. BONIFACIJUS.LT neatsako už Skelbimo teisėtumą, tikslumą, teisingumą ir pilnumą, ir atitinkamai už paslaugų, įsigyjamų pasinaudojus BONIFACIJUS.LT rasta informacija, kokybę, išskyrus, kai tokią informaciją paskelbia pats BONIFACIJUS.LT.

5.4. BONIFACIJUS.LT neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti pasinaudojus Skelbimuose pateikta informacija. 

5.5. BONIFACIJUS.LT neatsako, jeigu Skelbimai nebus ištrinti iš BONIFACIJUS.LT duomenų bazės BONIFACIJUS.LT veiklos dalyvio nustatytą dieną.

5.6. BONIFACIJUS.LT neatsako už BONIFACIJUS.LT duomenų bazės veikimo sutrikimus ir neatlygina nuostolių, jeigu jie kilo dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kilusių dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių negalima iš anksto numatyti ir kontroliuoti. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos ir reglamentuojamos pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.8. BONIFACIJUS.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės registruotam vartotojui/tretiesiems asmenims  nesuteiktas ar ne laiku suteiktas paslaugas. 

5.9. BONIFACIJUS.LT neatsako už veiklos dalyvių siunčiamų žinučių (vidiniu pranešimu, el. paštu, mobiliuoju telefonu) turinį, siunčiamą kitiems veiklos dalyviams.

5.10. BONIFACIJUS.LT ir veiklos dalyviai supranta ir sutinka, kad nuomos sandorį veiklos dalyviai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant BONIFACIJUS.LT ir veiklos dalyviai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą.

5.11. BONIFACIJUS.LT nedalyvauja ginčuose, kylančiuose tarp BONIFACIJUS.LT veiklos dalyvių.

5.12. Čia neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bet kokie ginčai, kilę dėl BONIFACIJUS.LT veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai nėra išsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Informacija apie duomenų apsaugą

6.1 Registruotas dalyvis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis BONIFACIJUS.LT savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi BONIFACIJUS.LT duomenų bazėje neribotą laiką. Registruotas dalyvis pateikia savo duomenis BONIFACIJUS.LT tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.

6.2 Registruotas dalyvis sutinka, kad jam registruojantis arba prisijungiant prie sistemos, ši registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

7. Autorinės teisės

7.1 BONIFACIJUS.LT yra visų teisių į Svetainės www.bonifacijus.lt turinį bei BONIFACIJUS.LT Duomenų bazės savininkas, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. 

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško BONIFACIJUS.LT leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, už kurį taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Registruotiems dalyviams jų Skelbimų atžvilgiu.

* * * * *